BTimes Weekend: ‘ฟาร์มปูทะเล’ บ้านชายทะเลรางจันทร์

336
0
Share:

Oct 9, 2021

พลิกวิธีคิด ต่อยอดอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลักอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดฟาร์มทะเลปูจ๋า จำหน่ายปูดองคุณภาพผ่านแบรนด์ ‘ปูจ๋ารางจันทร์’

คุณมาเรียม กงม้า ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ถือ ปูจ๋ารางจันทร์

การถือกำเนิดของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ นับตัวแปรสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ทำให้ชาวบ้านสามารถกำหนดราคากลางอย่างสมเหตุสมผล เปลี่ยนอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลัก ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการขายในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่เคยจับปูไปขายแบบสดๆ ก็เปลี่ยนมาใช้วิธีถนอมอาหารด้วยการดอง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ‘ปูจ๋ารางจันทร์’ ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านสูงถึงเดือนละ 2,000–3,000 ตัว

ปูจ๋ารางจันทร์ สินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูดอง แต่วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ยังมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ ด้วยการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ให้กับหลากหลายแบรนด์ดัง นับเป็นการต่อยอดอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่ทุกคนในชุมชน

ปูจ๋ารางจันทร์ สินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

หัวใจสำคัญของการเป็นประธานกลุ่มหรือว่าจะเป็นผู้ดูแล หรือว่าจะทำอะไรในชุมชน หนึ่งเลยนะคะ เราต้องให้ใจเขาก่อน ผลประโยชน์ต้องมาทีหลังนะคะ ส่วนรวมต้องมาก่อน เราต้องยอมรับความคิดเห็น ความแตกต่างของแต่ละคนค่ะ

คติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คุณมาเรียมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมมชนแห่งนี้ให้ก้าวเดินต่อไปได้ คือการใช้ใจแลกใจ เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน โดยปราศจากอคติ คู่ขนานไปกับการสร้างบรรทัดฐานความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน พร้อมจับมือสมาชิกก้าวผ่านทุกอุปสรรคจนพบกับความสำเร็จ

BTimes