BTimes ลายแทงชุมชน: แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่วิถีเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืน

404
1
Share:

Sep 17, 2020

เปิดใจรับความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา และไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ

คุณจุ๋ม - จารุณี นุชมี ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

คุณจุ๋ม – จารุณี นุชมี เล่าว่าที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางที่รวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญา และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาศึกษาดูงานได้ตลอดเวลา โดยทุกคนในชุมชนมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ หรือเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้ทดลองด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพได้

ไม่ใช่แค่เปิดโอกาส แต่ทางวิสาหกิจฯ ยังเปิดกว้างรับองค์ความรู้ใหม่จากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย อาทิ การทำบัญชี การลดต้นทุน การทำสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น รวมไปถึงเปิดใจแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ด้านเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเสริมทักษะความแข็งแกร่งรอบด้านให้กับชาวบ้านในชุมชน

วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

จากความตั้งใจดีที่ยึดถือมาโดยตลอด ทำให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

ทุกวันนี้คุณจุ๋มและชาวบ้านยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สรรหาความหลากหลายมาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา พร้อมนำสิ่งที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงชีพตัวเองต่อไป

BTimes