BTimes Weekend: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หัตถกรรมเด่นเมืองหมอแคน

168
0
Share:

Nov 14, 2021

รวมกลุ่มสร้างวิสาหกิจชุมชนชน ต่ออายุ ‘ผ้าไหมมัดหมี่’ ของดีชนบทให้แข็งแรง พร้อมเพิ่มมูลค่ารอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ผ้าไหมมัดหมี่ ถูกจัดให้เป็นผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอชนบท ทั้งยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของเทคนิคการทอ และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ที่สืบทอดลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่นจากคนรุ่นเก่า โดยลวดลายจะมีความประณีต ไม่ซ้ำใคร ทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น

คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ประธาน วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของกลุ่มก็คือสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างงานสร้างรายได้ แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดี คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวตัวเอง มีการออม มีการระดมหุ้น มีการได้รับเงินปันผล มีสวัสดิการชุมชนเกิดแก่เจ็บตาย การศึกษาลูกหลาน สาธารณะประโยชน์บ้าง บ้าน โรงเรียนครบค่ะ

ย้อนกลับไปในปี 2540 สมัยที่คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ เข้ามารับตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ก็ได้เกิดแนวคิดที่จะรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพท้องถิ่น ตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์กับสังคมรอบด้าน

กระบวนการทำผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนผ้า ไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

เมื่อปักเป้าหมายที่แน่ชัดได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณสุภาณีดำเนินการก็คือการศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน พร้อมลงรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจน ใส่ความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงไหม สาวไหม ไปจนถึงการผลิต รวมถึงการระดมสมองค้นหาไอเดียการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลายเข้ากับยุคสมัย หรือสถานการณ์ ณ ขณะนั้น คู่ไปกับการเปิดรับออร์เดอร์จากทุกแหล่งอย่างไม่มีข้อแม้ โดยหวังเพียงต้องการกระจายสินค้าไปในวงกว้าง เน้นสร้างการรับรู้จดจำให้กับผู้บริโภค

กระบวนการทำผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนผ้า ไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในวิสาหกิจชุมชน หมั่นเอาองค์ความรู้ใหม่มาเติมให้กันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกระจายการทำงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และระบบการทำงานให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นไป โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่

1. ความซื่อสัตย์
2. การเสียสละต่อส่วนรวม
3. การอยู่แบบเห็นอกเห็นใจกัน
4. การเข้าอกเข้าใจ
5. การมีความรับผิดชอบร่วมกัน

โดยหลักคุณธรรมนี้ เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง และยั่งยืน

BTimes