คลังเผยยอดเก็บภาษี 11 เดือนปีงบ 63 ต่ำกว่าเป้า 2.93 แสนล้านบาท

267
0
Share:

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 หรือตั้งแต่เดือนต.ค.2562-ส.ค.2563 ว่า จัดเก็บได้รวม 2.15 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 293,043 ล้านบาท หรือ 12.0% เนื่องจากโควิด-19 โดยหน่วยงานที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เช่น กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1.61 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 233,861 ล้านบาท หรือ 12.7% ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและการค้าที่หดตัว
.
ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล จากประมาณการกำไรในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 (ภ.ง.ด.51) ออกไปเป็นภายในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา และการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. เป็นต้น
.
โดยกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 503,882 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 87,890 ล้านบาท หรือ 14.9% กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 85,983 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 15,717 ล้านบาท หรือ 15.5% และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นๆ และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 16,003 ล้านบาทและ 10,645 ล้านบาท หรือ 9.4% และ 6.2% ตามลำดับ