MRT เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสามารถนำตั๋วเที่ยวที่หมดอายุเปลี่ยนเป็นคูปองเดินทางได้ถึงสิ้นปีนี้

142
0
Share:

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร (Trip Pass) หมดอายุจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสาร ในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564

.

สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ โดยสามารถนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปอง ตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 ซึ่งคูปองการเดินทางจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง

.

ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องขอรับสิทธิ์เที่ยวโดยสารที่หมดอายุก่อนเติมเที่ยวโดยสารใหม่ และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และ BEM กำหนด