• ปตท
  23
  May

  ปตท.จ่อขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.25% ให้ประชาชนทั่วไป เริ่มจอง 24 พ.ค.นี้

  ปตท. พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี  สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย  ...
 • วัตถุดิบอาหารสัตว์
  23
  May

  ไฟเขียวนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1.2 ล้านตัน มีอุปสรรค ทวงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้คำตอบ

  นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ความเห็นต่อประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับผ่อนปรนมาตรการนำเข้าวัตถุดิบได้แก่ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ถึงปี 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเห็นว่า ระเบียบทั้ง 2 ฉบับกำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนเป็นผู้พิจารณาการนำเข้าซึ่งขัดแย้งกับ คำสั่งประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบติดตามการนำเข้าวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยไม่ได้ระบุให้คณะอนุกรรมการฯมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองหรืออนุญาตนำเข้าแต่อย่างใด ที่ผ่านมาการนำเข้าวัตถุดิบทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO และการนำเข้าข้าวสาลีต้องขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศและกรมปศุสัตว์ ดังนั้นการกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการชุดที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จึงถือเป็นการซ้ำซ้อน และเพิ่มขั้นตอนในการขออนุญาต อีกทั้งเป็นวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกับการนำเข้าวัตถุดิบอื่น อาทิ การนำเข้าข้าวโพดในกรอบ AFTA นอกจากนี้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ วัตถุดิบทดแทนไม่เท่าเทียมกัน โดยมีฝั่งผู้ที่คัดค้านการผ่อนปรน 3 หน่วยงานได้แก่ 1. สภาเกษตรกรแห่งชาติ 2. สมาคมการค้าพืชไร่ 3. สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในขณะที่มีฝั่งผู้เรียกร้องให้ผ่อนปรน 2 หน่วยงานได้แก่ 1. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ 2. ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ดังนั้นการให้อำนาจคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตนำเข้านั้นมีความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดการอนุญาตให้นำเข้าเลย อีกประการหนึ่งการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าของรัฐในครั้งนี้ ถือเป็นการทั่วไป ไม่ใช่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสมาคมใดสมาคมหนึ่ง คณะอนุกรรมการชุดนี้จึงไม่สามารถตรวจสอบ และอนุมัติจำนวนจะนำเข้าได้เพราะมีองค์ประกอบไม่ครอบคลุมผู้นำเข้าจากทุกองค์กร นายพรศิลป์กล่าวต่อว่า ยังคงรอคำชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ถึงข้อคิดเห็นของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยที่มองว่าประกาศของกระทรวงพาณิชย์เป็นอุปสรรคต่อการผ่อนปรนนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขณะที่สต๊อกวัตถุดิบของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ เหลืออยู่ประมาณ 1 เดือนเศษเท่านั้น
 • รถยนต์
  23
  May

  ยอดขายรถยนต์ในไทยเมษายนดิ่งหนักเกือบ 30% สวนทางคนแห่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งเกือบ 200%

  นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2565 โดยจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2565 มีทั้งสิ้น 117,786 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 12.87 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 31.79 เพราะวันทำงานน้อยกว่า ส่วนที่เพิ่มขี้นจากเมษายนปีที่แล้วเพราะผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.12 และ 26.39 ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกยังคงลดลงร้อยละ 21.53 จากการขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ของรถบางรุ่น แต่ผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จึงทำให้จำนวนผลิตรถยนต์เดือนเมษายนปีนี้เพิ่มขึ้นจากเมษายนปีที่แล้ว รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2565 ผลิตได้ 36,516 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 10.07 ขณะการผลิตเพื่อส่งออก เดือนเมษายน 2565 ผลิตได้ 58,671 คัน เท่ากับร้อยละ 49.81 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 1.70 ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนเมษายน 2565 ผลิตได้ 59,115 คัน เท่ากับร้อยละ 50.19 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 32.33 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,427 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 27.30 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 9.11 จากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์และการอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ในวงจำกัด รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่สิ้นสุดวันที่ 3 เมษายน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา การผ่อนคลายข้อจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้มีความสะดวกมากขึ้น ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมากและค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากในรอบหลายปีจะทำให้ต้นทุนสินค้าหลายอย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะทำให้อำนาจซื้อของประชาชนลดลง ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 121,845 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 8.97 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 20.84 ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนเมษายน 2565 ส่งออกได้ 55,696 คัน โดยลดลงจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 40.65 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 5.33 ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในปีนี้จากรถกระบะเป็นหลัก จึงทำให้ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยมีมูลค่าการส่งออก 33,480.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ร้อยละ 11.34 ทั้งนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนเมษายน 2565 มีการจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,232 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีที่แล้วถึงร้อยละ 197.58 โดยมีทั้งรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์สามล้อรับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถบรรทุก โดยแม้ว่าปัญหาชิปขาดได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก รวมถึงปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบ แต่ ส.อ.ท.ยังไม่หั่นเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2565 โดยยังคงไว้ที่ 1,800,000 คัน ตามเดิม
 • มาเลเซีย
  23
  May

  มาเลเซียห้ามส่งออกไก่ หวังแก้ไก่แพงในประเทศ

  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาลมาเลเซียมีมติให้ยกเลิกการส่งออกไก่เดือนละ 3.6 ล้านตันไปต่างประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียจะสร้างคลังเก็บสินค้าไก่ และตรวจสอบห้องเย็นเก็บสินค้าไก่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการจัดการสต็อกไก่ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุจากมาเลเซียเผชิญปัญหาทั้งกำลังการผลิตและราคาขายปลีกไก่ในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนชาวมาเลเซียต้องซื้อไก่ในราคาแพง ท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศมาเลเซียที่มีสถิติสูงสุดในรอบหลายปี
 • เศรษฐกิจไทย
  23
  May

  นายกฯนำเศรษฐกิจไทยเข้าเขตร่วมมือการค้าใหม่อินโด-แปซิฟิกกับสหรัฐ

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ซึ่งจัดขึ้น ณ Tokyo Izumi Garden Gallery กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามคำเชิญของนายโจ ไบเดน ...