จับตา ครม.พิจารณาปรับขึ้นค่าแรง-มาตรการช่วยค่าไฟ-ต่ออายุลดภาษีดีเซล รับมือน้ำท่วม

292
0
Share:
จับตา ครม. พิจารณาปรับขึ้น ค่าแรง -มาตรการช่วย ค่าไฟ -ต่ออายุลดภาษี ดีเซล รับมือ น้ำท่วม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยต้องติดตามการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ และการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ยังมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ อาทิ กระทรวงแรงงาน เสนอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 แบ่งเป็น 9 อัตรา จ. ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต ปรับขึ้นสูงสุดเป็น 356 บาท ส่วนที่ปรับขึ้นต่ำสุดอยู่ที่ จ. ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ปรับขึ้นเป็น 328 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ปรับขึ้นเป็น 353 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 แก่พืชผลทางการเกษตรสำคัญ 3 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว, มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมาตรการคู่ขนาน เช่น การชดเชยดอกเบี้ย

กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยใช้ร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

กระทรวงพลังงาน เสนอการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมในช่วงเดือนก.ย.-ธ.ค.65 ขณะที่ กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 20 ก.ย. 65 ต่อไปอีก

กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงาน ขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565-2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , เสนอร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น