เคลียร์ชัด !! ค่าโดยสาร BTS – สัมปทาน 30 ปี | คุยกับบัญชา Live on MisterBan

Share:

คุยกับคุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การยื้อต่อสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส 30 ปี ได้สร้างแรงสะท้อนไปถึงเรื่องค่าโดยสาร และมีข้อถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้าง ถึงผลศึกษาค่าโดยสาร 158 บาทตลอดสาย จากต้นทางคูคต-สมุทรปราการ และการเก็บ 65 บาทตลอดสายที่ใช้ในปัจจุบัน มีที่มาอย่างไร ?

คุยกับบัญชา