ครม.ไฟเขียวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียชั่วคราว เริ่ม 1 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 67 เป็นเวลา 3 เดือน

130
0
Share:

นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการท่องเที่ยว หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง สัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน  โดยมีผลบังคับใช้ ชั่วคราวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการท่องเที่ยว หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง สัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักในราชอาณาจักร ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม 2567 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้น เศรษฐกิจไทยในภาพรวม

นอกจากนี้ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบตามกรอบความตกลงกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังคลาเทศว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ โดยผู้ถือหนังสือเดินทางราชการทั้ง 2 ฝ่าย จะได้รับการยกเว้นการตรวจวีซ่าให้เดินทางเข้าออก เดินทางผ่าน และพำนักอยู่ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเดินทางเข้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศจะเดินทางมาไทยระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายนนี้ ก็จะได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงเห็นชอบในร่างหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะเริ่มทำการตกลงการค้าเสรี หรือ FTA กับบังคลาเทศตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อขยายการค้าและการลงทุนกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอล ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 26 เมษายนนี้ ถือเป็นประเทศที่ 2 ในกลุ่มประเทศอ่าวเบงกอล ที่มีตลาดขนาดใหญ่ระดับประชากร 172 ล้านคน

การยกเว้นการตรวจลงตราเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักในราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอีกด้วย”