ลำปางคุมเข้ม เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย

613
0
Share:

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “การเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหา บุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” มีเนื้อหาสรุปว่า ตามที่ปรากฏการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของประเทศไทย และอาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ส่วนราชการติดตาม ค้นหา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว และให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง
.
หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุขต่อไป