ก.แรงงานสั่งจัดหา 79,247 ตำแหน่งรองรับตกงาน

743
0
Share:

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,247 อัตรา
.
สำหรับตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรีคือ 1.แรงงานด้านการผลิต // 2.พนักงานขาย // 3.เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ // 4.พนักงานบริการลูกค้า และ 5.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
.
โดยจากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ เพื่อจะได้มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
.
นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ