ต่อเวลาให้! ก.ล.ต. ขยายเวลา “บิทคับ”แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีเหรียญ KUB และ adminTransfer

307
0
Share:
ต่อเวลาให้! ก.ล.ต. ขยายเวลา “บิทคับ” แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยี เหรียญ KUB และ adminTransfer

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer* เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร รวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 (ครบกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) นั้น

ต่อมา Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีที่ Bitkub ยังไม่อาจดำเนินการประสานกับผู้ออกเหรียญให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB และ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งครบกำหนด 30 วันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมานั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งการครั้งก่อน

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวให้คำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ adminTransfer และหากผู้ออกเหรียญ KUB เลือกการแก้ไขโดยการยกเลิก adminTransfer ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการแก้ไขตามการสั่งการดังกล่าว ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB ให้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงนโยบายการควบคุมการใช้ adminTransfer ให้มีความรัดกุมมากขึ้นตามที่ Bitkub เสนอมา โดยต้องคำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงจากการเข้าถึงกุญแจและการอนุมัติคำสั่ง adminTransfer บน smart contract ด้วย

สำหรับ adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ได้ โดยข้อมูลจาก Bitkub ระบุว่า ในส่วนของเหรียญ KUB (ซึ่งเป็น Native Token ของ Bitkub Chain ที่พัฒนาโดยบิทคับ บล็อคเชน) นั้น ฟังก์ชั่น adminTransfer จะไม่สามารถนำมาใช้งานกับเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ แต่หากผู้ถือเหรียญ KUB นำเหรียญ KUB ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โอนไปยัง DApp ที่มีชื่อว่า “Bitkub NEXT” เหรียญ KUB ดังกล่าวจะถูกแปลง (Wrap) เป็นเหรียญ KKUB ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน KAP-20 ซึ่งบิทคับ บล็อคเชน ในฐานะผู้พัฒนาเหรียญ KKUB จะสามารถใช้การทำงาน (Function) ของ adminTransfer กับเหรียญ KKUB ได้ ไม่ว่าเหรียญ KKUB จะอยู่ใน DApp ใดๆ