BTimes: ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศกลางเมืองอุตสาหกรรม

2310
1
Share:

Oct 14, 2021

ชุบชีวิตนาผืนสุดท้ายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมบนจังหวัดที่เต็มไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม

นาผืนสุดท้ายของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เล่าเท้าความกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนว่าการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ชุมชนเกาะกกยังไม่มีความชัดเจน เน้นกระจายกันทำตามความสามารถ กระทั่งเริ่มมีการจัดสรรเขตเทศบาลใหม่ จึงเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาระดมความคิดร่วมกับคนในชุมชน ยึดจุดแข็งของท้องถิ่นมาต่อยอดบนแกนด้านการเกษตร แล้วปรับให้มีความเป็นสากล เริ่มจากการทำนาแบบญี่ปุ่น จากนั้นจึงแตกออกไปเป็นอาชีพอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ภาพการสีข้าวของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองแห่งอื่นๆ สามารถนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก เพื่อให้เกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ยึดหลักทฤษฎี 5 ป. เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่

1. ปลูก คือการส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในชุมชนปลูกข้าว หรือสมุนไพรของตนเอง

2. แปรรูป คือการนำผลผลิตที่ได้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

3. ปรุงรส คือการนำผลผลิตจากการแปรรูป มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นที่ยอมรับ และถูกคัดเลือกให้ไปวางจำหน่ายในร้าน Cafe Amazon 3 สาขาในจังหวัดระยอง และสาขาสนามบินสิงคโปร์อีกด้วย

4. เปิบ คือการทำการตลาด หาช่องทางที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ไปถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

5. ปัน คือการกระจายรายได้สู่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม

การเลี้ยงไก่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือการเชื่อมโยงแนวคิดเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว พร้อมเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการนำเสนอภูมิปัญญา วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นแนวคิดที่น่าอัศจรรย์ ที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงคืนกลับให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้อย่างมหาศาล

BTimes